Pereiti prie turinio

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Sudaira“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, naudojatės mobiliąja aplikacija (jeigu tokia yra prieinama), registruojatės, kaip registruotas vartotojas, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas Prekes ir Paslaugas, prenumeruojate mūsų naujienlaiškius, dalyvaujate žaidimuose, akcijose, konkursuose, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais, apsilankote mūsų fiziniuose Paslaugų teikimo salonuose FIGARO ar kitu būdu bendraujate su mumis.

Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Interneto svetaine figaro.lt turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Interneto svetaine figaro.lt.

VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pardavėjas – UAB Sudaira“, Įmonės kodas 122038467, PVM mokėtojo kodas               LT220384610, Gedimino pr. 54, LT-01110 Vilnius.

Figaro.lt – elektroninė parduotuvė, esanti internetiniu adresu www.figaro.lt

Naudotojas (arba Pirkėjas) – bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine parduotuve, užsako ir ar perka prekes.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas – www.figaro.lt

Paslaugos – visos figaro.lt pirkėjui teikiamos paslaugos.

Prekės – visos figaro.lt ir fiziniuose Pardavėjo salonuose parduodamos pirkėjui prekės.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius – už elektroninę parduotuvę figaro.lt atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų Prekių ar Paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

BENDROS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

 

Figaro.lt internetinės parduotuvės Privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis www.figaro.lt  siūlomomis Paslaugomis ir Prekėmis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Pirkėją bei jo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

Naudotojas (Pirkėjas) gali atlikti pirkimo veiksmus neatlikęs registracijos www.figaro.lt elektroninėje parduotuvėje.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (Pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų Paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate internetinėje parduotuvėje figaro.lt pradedant naudotis Paslaugomis. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje, skambindami kontaktų centro telefono numeriu, lankydamiesi klientų aptarnavimo fiziniuose salonuose FIGARO);
 • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);
 • gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų ir Prekių teikimo, Pardavėjui taikomų teisinių prievolių vykdymo tikslu (pavyzdžiui, mokestinių prievolių vykdymas ir pan.), kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo.
 • Sutarčių vykdymo tikslu, tinkamam Paslaugų/Prekių teikimui, Paslaugų/Prekių kokybės užtikrinimui.
 • Tiesioginės rinkodaros (tik gavus rašytinį Naudotojo sutikimą)*.

*Jei Pirkėjas po Prekių ir/ar Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu rinkodara@figaro.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių, telefono skambučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas, skambinimas telefonu nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai nurodžius el. pašto adresus ir/arba telefono numerius.

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, bankai, draudimo bendrovės, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai, skolų išieškojimo įmonės, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams ir pan.);
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Naudotojas (Pirkėjas) suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje, teisės aktuose ir kituose www.figaro.lt dokumentuose.

Pardavėjas saugo Naudotojų (Pirkėjų) asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Pirkėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Pardavėją saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Pirkėjo Asmens duomenys, kurie tvarkomi Pirkėjui sutikus su tokiu Asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi Privatumo politikoje nurodytą laikotarpį, bet neilgiau kaip iki Pirkėjo sutikimo atšaukimo dienos (jeigu toks atšaukimas yra galimas teisės aktų nustatyta tvarka).

Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojas (Pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę. Tai galite padaryti bet kuriame  klientų aptarnavimo  fiziniame salone arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis www.figaro.lt.

Pardavėjas gali nesudaryti Pirkėjui sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei iškiltų klausimų dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis žemiau nurodytu Jums patogiu būdu.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu: Manufaktūrų g. 20, Vilnius.

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjo elektroninio pašto adresu: rinkodara@figaro.lt iš savo elektroninio pašto adreso.

3) Kontaktiniu telefonu: +37066093724

 

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui rašytinį atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.  Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Pirkėjas informuojamas apie tokį pratęsimą.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, Pardavėjui kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, Pardavėjas turi teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą, o jos kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

PASIŪLYMŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS (TIESIOGINĖ RINKODARA)

Jeigu Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas Paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu, SMS žinutėmis ir kt.

 

Pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

Sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, profiliavimą) Jūs galite suteikti prisijungus prie Pardavėjo internetinės klientų registracijos skilties, esančios adresu https://www.figaro.lt, uždedant varnelę ties tekstu „Sutinku gauti specialius Figaro pasiūlymus" arba raštu užpildžius sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant, profiliavimą) Pardavėjo Paslaugų teikimo fiziniuose salonuose FIGARO. Jūsų Asmens duomenys saugomi užtikrinant Asmens duomenų tvarkymo saugą.

 

Jūs galite pasirinkti savo pageidaujamus komunikacijos kanalus per privatumo nustatymus interneto svetainės www.figaro.lt paskyroje. Šiuos nustatymus galite nevaržomai pakeisti bet kuriuo metu.

Jūs galite taip pat bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus) per privatumo nustatymus interneto svetainės www.figaro.lt paskyroje arba paspaudus atitinkamą nuorodą dėl sutikimo atšaukimo, esančią gautame naujienlaiškyje, arba. rašant mums elektroninį laišką adresu rinkodara@figaro.lt. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų Paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Jus dalyvauti žaidimuose ir kt.

Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus

Jeigu Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.

 

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, pirkimų duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, vietą, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: pirkimo laiką, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti per privatumo nustatymus interneto svetainės www.figaro.lt paskyroje arba paspaudus atitinkamą nuorodą dėl sutikimo atšaukimo, esančią gautame naujienlaiškyje arba rašant mums elektroninį laišką adresu rinkodara@figaro.lt.  Tokiu atveju Jūs toliau galėsite naudotis Paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Jus dalyvauti žaidimuose ir kt.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Pirkėjui lankantis www.figaro.lt, yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų  interneto svetainės ir elektroninės prekyvietės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Pardavėjo naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, priklauso Pardavėjui, informacija yra saugoma autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslamsATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų interneto svetainėje figaro.lt atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės figaro.lt naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo svetainėje www.figaro.lt.

 

Ši Privatumo politika patvirtinta 2023 m. spalio 20 d.

 

 

 

Back to top

Pridėta į krepšelį